Black : SILVER-FOX ( 0 )
White : ikkehalvezool ( 2 )