Black : ikkehalvezool ( 0 )
White : silver fox ( 2 )