Black : ikkehalvezool ( 1 )
White : D-GORGAN1 ( 1 )